Prevádzkový poriadok

Súhlas s týmto prevádzkovým poriadkom je podmienkou účasti v kurze. Rodičia ho potvrdzujú uhradením poplatku za kurz a samotnou účasťou na kurze.

Kurzy Fun and Fit sú kurzy cvičení, pohybovej a tanečnej prípravy dojčiat, detí predškolského a školského veku.

Kurzy prebiehajú na prevádzke Fun and Fit, Fraňa Kráľa 4, Poprad – Veľká.

Organizácia kurzov 

 • Kurz má daný počet lekcií. Dni kedy lekcie neprebiehajú z dôvodu sviatku, či prázdnin budú nahradené v inom termíne. O týchto dňoch, prevádzkovateľ včas informuje všetkých účastníkov.
 • Na lekciu je vhodné dostaviť sa v dostatočnom časovom predstihu, ktorý umožňuje aklimatizáciu dieťaťa a pokojnú prípravu na lekciu. Ku vstupu do telocvične vyzýva účastníkov lektor(ka).
 • Lekcia trvá 60 minút.
 • Ak sa dieťa zapojí do rozbehnutého kurzu, bude mu vypočítaná suma kurzovného podľa počtu nadchádzajúcich hodín podľa nasledujúceho vzorca – počet hodín krát suma za jednu lekciu.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny v čase konania kurzu a právo zmeny lektora kurzu.

Platobné a storno podmienky

 • Registrácia do kurzov prebieha vyplnením prihlášky na recepcii vo „Fun and Fit“ alebo vyplnením on-line prihlášky na stránke. Po vyplnení prihlášky Vám bude zaslaný potvrdzujúci mail s platobnými údajmi a rezervácia bude platná 3 dni. V čase týchto 3 dní musí byť uhradené kurzovné na číslo účtu ………………………….., do poznámky o platbe je potrebné uviesť názov kurzu a meno dieťaťa.
 • Kedykoľvek má klient nárok na vrátenie pomernej časti kurzovného ku dňu odhlásenia sa z kurzu s odrátaním manipulačného poplatku 5 Eur.
 • V prípade zrušenia kurzu za strany prevádzkovateľa je vrátená pomerná časť kurzovného alebo ponúknuté preradenie do iného kurzu. Rodič si zvolí kompenzáciu, ktorá mu vyhovuje.
 • Spätne sa za vymeškané lekcie peniaze nevracajú.

Náhrady lekcií

 • Počas kurzu má klient nárok na 2 náhradné lekcie, neúčasť nie je nutné vopred oznámiť.
 • V prípade náhradnej lekcie nie je garantovaný ten istý čas ako pri bežnej lekcii, na náhradnú lekciu je nutné sa vopred prihlásiť, vybrať si môžete čokoľvek z nášho rozvrhu adekvátne veku dieťaťa /prihlasovanie mailom na …………..sms na alebo osobne na recepcii/, náhradné lekcie si môžete uplatniť počas aktuálneho kurzu a ešte do jedného mesiaca po skončení Vášho kurzu. Detské lekcie sa dajú nahrádzať aj na kurzoch pre dospelých
 • Nenahradené lekcie nie je možné odrátať z ďalšieho kurzu.

Bezpečnostné a hygienické zásady

 • Sprevádzajúca osoba je plne zodpovedná za dieťa po celý čas pobytu v priestoroch „Fun and Fit“, dieťa nesmie byť ponechané bez dozoru. V prípade potreby vzdialiť sa od dieťaťa, môžete požiadať lektorku o krátkodobú starostlivosť. I v prípade, že súhlasí, ste ako rodič plne zodpovedný za svoje dieťa.
 • V kurzoch pre deti, kde je potrebná účasť rodiča zodpovedá za dieťa rodič i v čase trvania lekcie.
 • V kurzoch, kde nie je potrebná účasť rodiča, preberá zodpovednosť za dieťa lektorka v čase trvanie lekcie. Rodičia alebo iná sprevádzajúca osoba zodpovedná za dieťa sa zaväzujú, že dieťa nepríde na hodinu s cukríkom alebo žuvačkou.
 • Kurzu sa môžu zúčastniť len zdravé deti a dospelí. Pokiaľ dieťa alebo rodič preukazujú zjavné známky infekčného ochorenia, je lektorka oprávnená zrušiť klientovi lekciu, bez nároku na náhradu.
 • Účastník kurzu využíva služby „Fun and Fit“ na vlastnú zodpovednosť. Za poranenia a úrazy na sebe resp. na dieťati spôsobených vlastnou neopatrnosťou, nerešpektovaním zdravotného stavu resp. nerešpektovaním tohto prevádzkového poriadku „Fun and Fit“ nezodpovedá.
 • Iné osoby bez súhlasu inštruktorov majú vstup na kurzy „Fun and Fit“ zakázaný.
 • V prípade zdravotných, psychických alebo iných problémoch účastníka kurzu, ktoré by mohli mať vplyv na jeho účasť v skupine alebo obmedzenie v cvičení je nutné o tom informovať prevádzkovateľa kurzov.
 • Dospelí a chodiace deti sa pri príchode prezujú do čistých prezuviek alebo vyzujú do ponožiek.
 • V miestnosti na cvičenie je zakázané konzumovať jedlo, ale je možné dojčiť, prípadne dať dieťaťu plastovú fľašu s nápojom. Konzumovanie potravín je dovolené iba v priestoroch na to určených.
 • Cenné veci, veci určené na starostlivosť o dieťa a pitie si odporúčame zobrať do miestnosti, kde sa koná kurz. Za odložené veci neručíme.
 • Účastníkov kurzu veľmi pekne žiadame, aby dbali na čistotu a poriadok v priestoroch konania kurzu, aby svojim správaním nerušili priebeh kurzu a rešpektovali pokyny inštruktora a recepčného.

Ochrana osobných údajov

 • Prihlásením sa na kurz a uhradením poplatku dáva účastník, rodič, prípadne iný zákonný zástupca účastníka súhlas so spracovaním osobných údajov účastníka pre interné účely poskytovateľa ako aj súhlas s prípadným použitím fotografií respektíve videozáznamov pre marketingové účely poskytovateľa bez nároku na honorár a súhlas s prevádzkovým poriadkom.

Vyhradzujeme si právo tento Prevádzkový poriadok kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Zmeny alebo doplnky tohto Prevádzkového poriadku vstupujú do platnosti a účinnosti dňom ich zverejnenia na webovej stránke www.funandfit.sk. Člen je povinný oboznámiť sa s aktuálnou verziou Prevádzkového poriadku.